Stillingsopslag

Opslået hos Bøgetorp

 

Opslåede stillinger:

Herunder finder du opslåede stillinger

Skoleleder - Romalt Friskole
BØGETORP SØGER FOR ROMALT FRISKOLE

Skoleleder

Om skolen

Romalt Friskole blev etableret som friskole for 11 år siden. Skolen har i dag ca. 220 elever fra 0. til 9. klassetrin. Derudover har skolen en SFO med ca. 85 børn. Skolen er attraktivt beliggende i den østlige del af Randers i et dejligt naturområde. Skolen har i dag 28 ansatte.

Friskolen har til huse i nyere moderne lokaler med adgang til sportsfaciliteter herunder en aktivitetspark og idrætshal. Skolen er veldrevet med en god økonomi og er kendetegnet ved glade og motiverede elever og et dygtigt og engageret personale.

Vi er en friskole med stor fokus dannelse og udvikling af det hele menneske. Skolen ser bevægelse, kreativ og varieret læring som basis for faglighed.

Skolen hviler på et stærkt værdigrundlag herunder bl.a. fællesskab, gensidig respekt, engagement, ansvarlighed og åben og ærlig kommunikation.

Med henblik på at konsolidere Romalt Friskole, som er vokset fra 35 til 220 elever samt videreudvikle en allerede stærk skole, søges en erfaren og dygtig skoleleder til tiltrædelse 1. marts 2024.

Opgaven, Stillingen og Personen

Lederens overordnede opgaver vil bestå i:

  • Varetage den daglige ledelse/drift af skolen i tæt samarbejde med lederteam, personale og bestyrelse
  • Konsolidere en skole som er vokset hurtigt på få år
  • Positionere og videreudvikle Romalt Friskole som et attraktivt tilbud til børn og forældre i lokalområdet med særlig fokus på kreativitet, variation og trivsel, som også bidrager til fagligheden
  • Strategisk udvikling af skolen i samarbejde med bestyrelse og personale som sikrer at skolen bliver blandt de bedste grundskoler i området
  • Sikre en stærk elevsøgning med velovervejet stillingtagen til optag
  • Sikre styring af skolens økonomi
  • Til stadighed udvikle en stærk faglig og pædagogisk profil
  • At sikre sammenhængen fra SFO – 9. klassetrin – den røde tråd
  • Sikre fagligt sammenhold og sparring mellem/ i personalegrupperne
  • Sikre god kontakt til og dialog med lokalsamfundet
  • At bidrage til et godt samarbejde med skolens bestyrelse

Primære daglige opgaver:

Lederens primære udfordringer vil være at tage lederskab for at fastholde og videreudvikle et højt niveau for pædagogik, faglighed og trivsel hvilende på Romalt Friskoles værdigrundlag. Se hjemmesiden: http://romaltfriskole.dk

.De primære daglige opgaver for lederen vil være:

  • at sikre skolens daglige drift ift. elever, personale, forældre og økonomi
  • at skabe tydelige rammer og retning for skolens ansatte, elever og forældre
  • at være et synligt omdrejningspunkt for elever, ansatte, bestyrelse og forældre
  • at lede og videreudvikle personalet, samt løbende sikre motivation, begejstring og arbejdsglæde
  • at være en god samarbejdspartner for bestyrelsen herunder udvikle og bringe relevante beslutningsoplæg til drøftelse og godkendelse
  • at sikre strategisk udvikling af skolen og formidling heraf

Kvalifikationer:

Den person, vi søger, er både personligt og fagligt velfunderet. Fagligt fremhæves følgende kvalifikationer:

  • Kendskab til daglige driftsopgaver og rammerne for en friskole
  • Godt kendskab til skoleudvikling herunder også moderne pædagogik og didaktik
  • Erfaring med konkret skoleledelse og medarbejderudvikling
  • Erfaring med situationsbestemt ledelse – naturlig præference for delegering af ansvar og opgaver
  • Erfaring med forventningsafstemning og opgaveløsning i samarbejde med alle relevante interessenter herunder elever, forældre, bestyrelse og ansatte
  • Har indsigt i og erfaring med økonomisk styring og ledelse
  • Erfaring med overordnet skoleudvikling og formidling/implementering heraf
  • Erfaring med at opbygge og vedligeholde netværk med samarbejdspartnere i kommunen, relevante skoler samt øvrige eksterne interessenter

Dine personlige egenskaber kendetegnes ved at du:

  • Brænder for at gøre en positiv forskel for skolens elever, deres dagligdag samt fremtidsmuligheder.
  • Har en naturlig og troværdig ledelsesautoritet, og evner at skabe tillid og positive relationer
  • Er en god kommunikator i forhold til forskellige målgrupper (evner at tilpasse og målrette kommunikationen)
  • Går foran som det gode eksempel – men har også evnen til at holde sig i baggrunden
  • Kan bevare det store overblik – også i pressede situationer – samt kan og vil selv dykke ned i detaljen, når det er påkrævet.
  • Er en empatisk problemløser med gennemslagskraft såvel internt som eksternt.
  • Er en god personaleleder

Dine ledelsesværdier kommer til udtryk ved:

  • At være udpræget Vi-person fremfor Jeg-person
  • At være tillids – og tryghedsskabende
  • At have en anerkendende og empatisk tilgang
  • At være tydelig, konsekvent og kommunikativ
  • At have en positiv og åben tilgang til opgaver og relationer
  • At have en inspirerende og udviklende ledelsestilgang
  • At være på fornavn med eleverne

Romalt Friskole tilbyder:

Et udfordrende og spændende skolelederjob med stor indflydelse på skolens ledelse og udvikling.

Derudover tilbyder skolen:

  • En friskole i god udvikling med en sund økonomi
  • Mulighed for vækst og videreudvikling af skolen
  • En dygtig, engageret og loyal medarbejderstab
  • Stor mulighed for faglig og personlig udvikling
  • Moderne faciliteter og attraktiv beliggenhed
  • God elevtilslutning og forældreopbakning
  • Et lederteam med erfaring og lyst til samarbejde og fælles udvikling
  • En positiv, engageret og velfungerende bestyrelse, som bakker op om skole og ledelse

 

Tiltrædelse: Den 1. marts 2024.

Vi ser frem til at modtage din kvalificerede ansøgning, senest 3. januar 2024– og gør i øvrigt opmærksom på, at kandidater løbende kaldes til samtale. Send ansøgning, CV og relevante bilag som en PDF eller Word-fil på mail til job2306@bogetorp.com.

Få yderligere informationer om stillingen hos Bøgetorp Skoleudvikling, der varetager rekrutteringen for Romalt Friskole. Kontakt partner Leo Bøgeholm Madsen på 5299 0727 eller partner John Ungermand på 2030 8058. Kandidater der er interesserede i en rundvisning på skolen bedes kontakte konstitueret skoleleder Bo Jacobsen, tlf. 29 89 69 62, for nærmere aftale.

 

Hent jobopslag som PDF

Skoleleder - Nørre Aaby Realskole

Om skolen

Nørre Aaby Realskole (herefter NAAR) er en to-sporet fri grundskole med ca. 400 elever fordelt på årgangene 0. til 10. klasse. Desuden er der hvert år ca. 35 førskole børn. Skolen driver derudover vuggestue og børnehave med hhv. 14 og 50 børn.

NAAR er en faglig skole med stærke værdier, der leves i den daglige skolegang: Faglighed, traditioner, tryghed og gensidig forpligtelse. Dette grundlag giver en tryg og lærerig hverdag for både voksne og børn.

NAAR har i 127 år bevist sin eksistensberettigelse med stærkt rodfæstede værdier og evnen samt viljen til fortsat at forblive et relevant tilbud og moderne skole med høj kvalificeret undervisning og velovervejede læringsmetoder.

Der lægges vægt på høj faglighed og de klassiske eksamensfag. Fokus er på at flytte og dygtiggøre eleverne fra hvor de er – uanset udgangspunkt. Vi forventer af elever og forældre, at de støtter op om skolen og dens virke. Til gengæld kan de forvente et engageret og dygtigt personale, der lever op til forventningerne om en tryg og faglig skolegang.

NAAR søger en dygtig skoleleder, der skal sikre, at NAAR også i fremtiden har mulighed for at tilbyde en værdibaseret skolegang, for forældre og børn på Vestfyn. En skolegang som placerer NAAR blandt de bedste grundskoler i Danmark – præget af den særlige NAAR-ånd.

Opgaven, Stillingen og Personen

Opgaven:

Lederens primære opgaver vil bestå i:

  • Som kulturbærer bevare og løbende udvikle NAAR-ånden og traditionerne til glæde for skolens elever og ansattte.
  • Strategisk udvikling af skolen i samarbejde med bestyrelse og personale som sikrer at NAAR bliver een af de bedste grundskoler i Danmark
  • Fortsat positionering og videreudvikling af NAAR som et stærkt tilbud til børn og forældre i lokalområdet med særlig fokus på faglighed, tryghed og trivsel
  • Bevare og løbende videreudvikle den ånd og de traditioner, der hersker på NAAR, herunder sikre en gensidig respekt og skabe de rammer, der sikrer udvikling og trivsel for såvel skolens elever samt ansatte
  • Fastholde den stærke elevsøgning med en løbende stillingtagen til optag
  • Sikre styring af skolens økonomi
  • Til stadighed udvikle og sikre en stærk faglig og pædagogisk/didaktisk profil med fokus på kerneopgaven
  • At sikre sammenhængen fra vuggestue->børnehave->skole->SFO, som alt er en naturlig del af NAAR
  • Sikre fagligt sammenhold og sparring mellem personalegrupperne
  • Sikre god kontakt til og dialog med det lokale (politiske) miljø
  • Sikre et godt samarbejde med skolens bestyrelse

Arbejdsområder:

Lederens primære udfordringer vil være at tage lederskab for at fastholde og videreudvikle et højt niveau for pædagogik, faglighed og trivsel. Derudover bevare den stærke ånd og de gode traditioner på NAAR samt sikre formidlingen heraf til alle relevante interessenter.

De primære daglige opgaver for lederen på NAAR vil være:

  • at sikre strategisk udvikling af skolen og formidling heraf
  • at skabe tydelige rammer og retning for skolens ansatte, elever og forældre
  • at varetage den daglige ledelse af skolens drift og udvikling
  • at være et synligt omdrejningspunkt for elever, ansatte, bestyrelse og forældre
  • at lede og videreudvikle personalet, samt løbende sikre motivation, begejstring og arbejdsglæde
  • at være en god partner for bestyrelsen, og af egen kraft udvikle og bringe relevante beslutningsoplæg til drøftelse og godkendelse

Kvalifikationer:
Den person, vi søger, er både personligt og fagligt velfunderet. Fagligt fremhæves følgende kvalifikationer:

  • Erfaring med strategisk skoleudvikling og formidling/implementering heraf
  • Godt kendskab til skoleudvikling herunder moderne pædagogik og didaktik
  • Erfaring med skoleledelse og medarbejderudvikling
  • Kendskab til daglige driftsopgaver og rammerne for en privatskole
  • God erfaring med situationsbestemt ledelse, med en naturlig præference for delegering af ansvar og opgaver
  • God erfaring med klar forventningsafstemning og opgaveløsning i samarbejde med alle relevante interessenter; f.eks. elever og deres forældre, bestyrelse og ansatte
  • Har indsigt i og erfaring med økonomisk styring og ledelse – godt købmandskab
  • Erfaring med at opbygge og vedligeholde netværk med samarbejdspartnere i kommunen, relevante skoler samt øvrige eksterne interessenter

Dine personlige egenskaber kendetegnes ved, at du:

  • Brænder for at gøre en positiv forskel for skolens elever, deres dagligdag samt fremtidsmuligheder.
  • Udstråler en naturlig og troværdig ledelsesautoritet, og evner at skabe tillid og positive relationer
  • Er en god kommunikator i såvel små som store forsamlinger og i forhold til forskellige målgrupper (evner at tilpasse og målrette kommunikationen)
  • Evner at tilpasse kommunikationsformen i forhold til behov – eksempelvis via visualisering af budskaber
  • Går foran som et godt eksempel i tanke og handling
  • Kan bevare det store overblik – også i pressede situationer – samt kan og vil selv dykke ned i detaljen, når det er påkrævet.
  • Er en empatisk problemløser med pondus og tydelighed såvel internt som eksternt.

Dine ledelsesværdier er kendetegnet ved:

  • Ordentlighed og respekt i relationer
  • Anerkendende og empatisk tilgang
  • Holisme/helhedsledelse
  • Tydelig, konsekvent og kommunikativ ledelse
  • En positiv og åben tilgang til opgaver og relationer
  • Udviklingsorienteret og inspirerende ledelse

NAAR tilbyder:

Et udfordrende og spændende lederjob med stor indflydelse på NAAR’s funktion, vision og udvikling.

NAAR tilbyder desuden:

  • En veldrevet skole, vuggestue, børnehave og SFO med en sund økonomi
  • En dygtig, engageret og loyal medarbejderstab, der udviser begejstring for NAAR
  • Stor mulighed for faglig og personlig udvikling
  • Gode faciliteter
  • Et positivt image – god elevtilslutning og forældreopbakning
  • En positiv, engageret og velfungerende bestyrelse, som bakker op om skole og ledelse
  • Rigtig mange muligheder for en fortsat spændende udvikling

Tiltrædelse: Den 1. februar 2023 eller snarest derefter.

Vi ser frem til at modtage din kvalificerede ansøgning, senest 3. december 2023 – og gør i øvrigt opmærksom på, at kandidater løbende kaldes til samtale. Send ansøgning, CV og relevante bilag som en PDF eller Word-fil på mail til job2305@bogetorp.com. Få yderligere informationer om stillingen hos Bøgetorp Skoleudvikling, der varetager rekrutteringen for Nørre Aaby Realskole. Kontakt partner Leo Bøgeholm Madsen på 52990727 eller partner John Ungermand på 20308058.

 

Hent opslag på dette link

Børnehaveleder - Filskov Friskole og børnehave

BØGETORP SØGER FOR FILSKOV FRISKOLE OG BØRNEHAVE

Børnehaveleder

 

 

Om Filskov Friskole og Børnehave

Filskov Friskole og Børnehave blev etableret i 2012 og er beliggende i Filskov nær Billund. Skolen har en lokal forankring i samt et stærkt fællesskab med det aktive og engagerede lokalområde.

Skolen rummer grundskolens 0.-9. klasse med SFO-ordning samt børnehave, der alle hviler på det samme stærke værdigrundlag, som kendetegner den overordnede ledelse og det indbyrdes gode samarbejde. Således tilbyder skolen trygge rammer for et barns første mange leveår med de muligheder, det indebærer for tæt at kunne følge de enkelte elevers udvikling og sikre en tryg og glidende overgang fra børnehave til skolegang. I kommende skoleår har friskolen 151 elever og børnehaven 37 børn. Personalet tæller i alt 33 ansatte inklusiv skoleleder, heraf de syv i Børnehaven.

Filskov Friskole og Børnehave er en skole og børnehave, præget af friskoleånden og et stort engagement fra lokalsamfundet. Friskolen er især kendetegnet ved at have tryghed og tolerance i højsædet med en anerkendende pædagogisk tilgang med henblik på at se det enkelte barn. Sammenholdt med en høj faglighed får de unge de bedste muligheder for at tilegne sig viden og færdigheder. Der lægges endvidere vægt på at styrke elevernes og børnehavebørnenes hverdag gennem et tæt samarbejde mellem skole/børnehave og hjem.

Den nye leder af Børnehaven overtager som daglig ansvarlig en velfungerende børnehave med en god økonomi. I et nært samarbejde med ledergruppen, bestyrelsen, ansatte samt forældre vil den nye børnehaveleder sikre kontinuiteten i en allerede velfungerende børnehave, herunder videreudvikle efter behov. Eksempelvis overvejes det p.t., hvorvidt der sammen med børnehaven skal etableres en vuggestue.

Derudover rummer stillingen følgende ansvarsområder:

  • Sikre at børnehaven til stadighed udvikler sin faglige og pædagogiske profil
  • I samarbejde med ledelsen bidrage til at fastholde positioneringen af Filskov Friskole og Børnehave i lokalområdet
  • Fastholde børnetilgangen
  • Fortsat sikring af børnehavens gode økonomi og sikre solide administrative processer

Stillingen og personen

Arbejdsområder:

Opgaverne for børnehavelederen omfatter blandt andet:

  • Varetage den daglige ledelse og administration af børnehaven og sikre en tæt koordination ift. skole og SFO
  • I et nært samarbejde skolens ledergruppe videreudvikle og fastholde den røde tråd mellem børnehave, skole og SFO
  • Lede personalet samt sikre motivation, begejstring, arbejdsglæde og godt socialt samvær
  • Fungere som faglig og pædagogisk sparringspartner for de ansatte i deres bestræbelser på at videreudvikle sig
  • Være et synligt og aktivt omdrejningspunkt for børnene, deres forældre samt de ansatte
  • Have en finger på pulsen og villig til at bruge børnetimer på gulvet
  • Sikre god kontakt til og dialog med forældre, samarbejdspartnere og øvrige interessenter i lokalområdet

Kvalifikationer:

Den person vi søger, er både personligt og fagligt velfunderet. Fagligt fremhæves følgende kvalifikationer:

  • Relevant lederuddannelse og med god ledererfaring fra børnehaveniveau
  • Har stor pædagogisk erfaring med målgruppen og er formodentlig pædagoguddannet
  • Er tydelig i sin ledelse på en empatisk og ordentlig måde
  • Robust og erfaren med klar forventningsafstemning og konfliktløsning i samarbejde med alle relevante interessenter
  • Har en imødekommende og anerkendende tilgang til ledelse samt forstår at bygge stærke relationer på det grundlag
  • Med øje for helheden, forstår at give plads til de ansattes kompetencer og individuelle behov
  • Har erfaring og trives godt med en daglig stor bred berøringsflade ift. børn, ansatte, forældre samt det omkringliggende lokalsamfund
  • Er struktureret og har betydelig erfaring med økonomiplanlægning og -styring samt børnehaverelevante administrative processer

Børnehavelederprofil:

Dine personlige egenskaber kendetegnes ved, at du:

  • Brænder for at gøre en positiv forskel for vores børn, deres dagligdag og fremtidsmuligheder
  • Har lyst til livet i en fri børnehave
  • Har den grundlæggende indstilling til personaleledelse, at det primært handler om at spille personalet gode med en ydmyg og anerkendende tilgang til de opgaver og kompetencer, der er i personalegruppen
  • Er en god kommunikator og kan skabe begejstring – gerne med et smil og humor
  • Hviler i sig selv i lederrollen og udstråler en naturlig og troværdig ledelsesautoritet
  • Er innovativt orienteret – nytænkende og nyskabende med en respekt for det velfungerende
  • Tager lige så stort ansvar for at afslutte som at igangsætte – er vedholdende
  • Har bopæl inden for en rimelig køreafstand

Filskov Friskole og Børnehave tilbyder:

Et udfordrende og spændende lederjob, der p.t. er normeret til 30 timer/uge (en fuldtidsstilling er tilsigtet inden for en overskuelig fremtid) og med stor indflydelse på børnehavens funktion og fortsatte udvikling samt:

  • En velfungerende børnehave, som indeholder muligheder for en fortsat spændende udvikling
  • Stor mulighed for faglig og personlig udvikling
  • En dygtig og loyal medarbejderstab der udviser begejstring for hele institutionen
  • En institution med en god økonomi og gode faciliteter
  • En institution med et positivt image, god elevtilslutning og forældreopbakning
  • En engageret og velfungerende bestyrelse, som bakker op om skole, børnehave og dens ledelse og ansatte

Ansættelsen sker i henhold til BUPLs overenskomst med de frie grundskoler.

Tiltrædelse: Den 1. oktober 2023.

Vi ser frem til at modtage din kvalificerede ansøgning, hvori du kort beskriver, hvordan du vil bringe dig i spil som ny børnehaveleder ved Filskov Friskole og Børnehave samt din begrundelse for netop at fremhæve denne eller disse tilgange. Afslutningsvis og med afsæt i et detaljeret CV kort skitserer du dine kompetencer samt motivation i forhold hertil.

Send ansøgning samt CV og relevante bilag som en PDF eller Word-fil på mail mærket ”Børnehaveleder til Filskov Friskole og Børnehave” til job2304@bogetorp.com senest søndag den 20. august 2023. For yderligere informationer om stillingen kontaktpartner John Ungermand på 2030 8058, eller partner Leo Bøgeholm Madsen på 5299 0727.

HENT JOBOPSLAG

Skoleleder Filskov Friskole og Børnehave
BØGETORP SØGER FOR FILSKOV FRISKOLE OG BØRNEHAVE

Skoleleder

Om Filskov Friskole og Børnehave

Filskov Friskole og Børnehave blev etableret i 2012 og er beliggende i Filskov nær Billund. Skolen har en lokal forankring i samt et stærkt fællesskab med det aktive og engagerede lokalområde.

Skolen rummer grundskolens 0.-9. klasse med SFO-ordning samt børnehave, der alle hviler på det samme stærke værdigrundlag, som kendetegner den overordnede ledelse og det indbyrdes gode samarbejde. Således tilbyder skolen trygge rammer for et barns første mange leveår, med de muligheder det indebærer for tæt at kunne følge de enkelte elevers udvikling og sikre en tryg og glidende overgang fra børnehave til skolegang. I indeværende skoleår har friskolen 143 elever og børnehaven 30 børn. Dertil kommer 14 børn i førskoleforløb. Personalet tæller i alt 33 ansatte inklusiv skoleleder.

Filskov Friskole og Børnehave er en skole og børnehave præget af friskoleånden og et stort engagement fra lokalsamfundet. Friskolen er især kendetegnet ved at have tryghed og tolerance i højsædet med en anerkendende pædagogisk tilgang at se det enkelte barn. Sammenholdt med en høj faglighed får eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig viden og færdigheder. Der lægges endvidere vægt på at styrke elevernes og børnehavebørnenes hverdag gennem et tæt samarbejde mellem skole/børnehave og hjem.

Den nye leder overtager som daglig ansvarlig en velfungerende skole og børnehave med en god økonomi. I et nært samarbejde med skolens bestyrelse, ansatte samt forældre vil den nye leder sammen med viceskolelederen stå i spidsen for at sikre kontinuiteten samt videreudvikle friskoleånden. Udadtil vil lederen sikre, at skolen, børnehaven – og med tiden også en vuggestue – fortsat er et naturligt tilvalg for forældre i lokalområdet. Indadtil synliggør lederen den røde tråd i dagligdagen og sikrer, at de ansatte fungerer som ét team med høj trivsel.

Derudover rummer stillingen følgende ansvarsområder:

  • Sikre at skole og børnehave til stadighed udvikler sin faglige og pædagogiske profil
  • Fastholde og videreudvikle alle nødvendige undervisningskompetencer
  • Fastholde positioneringen af Filskov Friskole og Børnehave i lokalområdet
  • Fastholde elev-/børnetilgangen
  • Fortsat sikring af skolens gode økonomi og sikre solide administrative processer

Arbejdsområder:

Opgaverne for skolederen på Filskov Friskole og Børnehave omfatter blandt andet:

  • Varetage den daglige driftsledelse af hele huset sammen med viceskoleleder og afdelingslederne for børnehaven og SFO’en – på et tidspunkt inkluderer dette også en nyetableret vuggestue
  • I et nært samarbejde med børnehavelederen fastholdes den røde tråd mellem børnehave og skole
  • Lede personalet samt sikre motivation, begejstring og arbejdsglæde
  • Fungere som faglig og pædagogisk sparringspartner for lærerne i deres bestræbelser på at videreudvikle sig
  • Være et synligt og aktivt omdrejningspunkt for elever, ansatte, bestyrelse og forældre og derved medvirke til at skabe tydelige og trygge rammer og retning for skolen
  • Have en finger på pulsen blandt ansatte og elever ved at tage aktivt del i dagligdagen, herunder skemalagt undervisning (ca. 5 lektioner)
  • Sikre god kontakt til og dialog med forældre, samarbejdspartnere og øvrige interessenter i lokalområdet
  • Sikre en solid ledelse af skolens administrative områder
  • Jævnlig afstemning med bestyrelse, herunder forberedelse af og deltagelse i bestyrelsesmøder
  • Deltage i lokale aktiviteter

Kvalifikationer:

Den person vi søger, er både personligt og fagligt velfunderet. Fagligt fremhæves følgende kvalifikationer:

  • God ledererfaring fra grundskoleniveau
  • Ledelseserfaring suppleret med relevant diplomlederuddannelse
  • Er læreruddannet
  • Er tydelig i sin ledelse på en ordentlig måde
  • Har en imødekommende og anerkendende tilgang til ledelse samt forstår at bygge stærke relationer på det grundlag
  • Har erfaring og trives godt med en daglig stor bred berøringsflade ift. elever, ansatte, forældre samt det omkringliggende lokalsamfund
  • Robust og erfaren med klar forventningsafstemning og konfliktløsning i samarbejde med alle relevante interessenter; elever og deres forældre, ansatte og bestyrelse
  • Har betydelig erfaring med økonomiplanlægning og -styring samt skolerelevante administrative processer

Skolelederprofil:

Dine personlige egenskaber kendetegnes ved, at du:

  • Brænder for at gøre en positiv forskel for vores elever, deres dagligdag og fremtidsmuligheder
  • Har lyst til friskolelivet
  • Har den grundlæggende indstilling til personaleledelse, at det primært handler om at spille personalet gode med en ydmyg og anerkendende tilgang til de opgaver og kompetencer, der er i personalegruppen
  • Er en god kommunikator og kan skabe begejstring i såvel små som store forsamlinger
  • Hviler i sig selv i lederrollen og udstråler en naturlig og troværdig ledelsesautoritet
  • Er innovativt orienteret – med en respekt for at gøre godt bedre
  • Tager lige så stort ansvar for at afslutte som igangsætte – er vedholdende
  • Evner at skabe tillid og positive relationer – gerne med et smil og humor
  • Har bopæl inden for en rimelig køreafstand

Filskov Friskole og Børnehave tilbyder:

Et udfordrende og spændende lederjob med stor indflydelse på skolens funktion og fortsatte udvikling samt:

  • En velfungerende skole og børnehave, som indeholder muligheder for en fortsat spændende udvikling
  • Stor mulighed for faglig og personlig udvikling
  • En dygtig og loyal medarbejderstab, der udviser begejstring for hele institutionen
  • En skole med en god økonomi og gode faciliteter
  • En skole med et positivt image, god elevtilslutning og forældreopbakning
  • En engageret og velfungerende bestyrelse, som bakker op om skole, børnehave og dens ledelse og ansatte

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Tiltrædelse: Den 1. august 2023.

Vi ser frem til at modtage din kvalificerede ansøgning, hvori du kort beskriver, hvordan du vil bringe dig i spil som ny skoleleder for Filskov Friskole og Børnehave samt din begrundelse for netop at fremhæve denne eller disse tilgange. Afslutningsvis og med afsæt i et detaljeret CV, kort skitserer dine kompetencer samt motivation i forhold hertil.

Send ansøgning samt CV og relevante bilag som en PDF eller Word-fil på mail mærket ”Skoleleder til Filskov Friskole og Børnehave” til job2303@bogetorp.com senest søndag den 28. maj 2023.

For yderligere informationer om stillingen kontakt partner John Ungermand på 2030 8058 eller partner Leo Bøgeholm Madsen på 5299 0727.

Skoleleder Gludsted Friskole og Børnehus
BØGETORP SØGER FOR GLUDSTED FRISKOLE OG BØRNEHUS

Skoleleder til Gludsted Friskole og Børnehus

Om Gludsted Friskole og Børnehus

Gludsted Friskole og Børnehus blev etableret i 2004, og er beliggende i Gludsted v/Ejstrupholm, Ikast-Brande kommune. Skolen har en lokal forankring i, samt et stærkt fællesskab med det aktive og engagerede lokalområde.

Skolen rummer grundskolens 0.-9. klasse med SFO-ordning samt børnehave, der alle hviler på det samme stærke værdigrundlag samt overordnede ledelse og indbyrdes gode samarbejde. Således tilbyder skolen trygge rammer for et barns første mange leveår med de muligheder, det indebærer for tæt at kunne følge de enkelte elevers udvikling, sikre en tryg og glidende overgang fra børnehave til skolegang. I indeværende skoleår har friskolen 85 elever og børnehuset passer dagligt på 25 børn. Personalet tæller i alt 26 ansatte, inklusive skoleleder.

Gludsted Friskole og Børnehus er en lille skole og børnehave, præget af friskoleånden, og er især kendetegnet ved at have tryghed og tolerance i højsædet med en anerkendende pædagogisk tilgang – her er plads til alle. Sammenholdt med en høj faglighed får eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig viden og færdigheder – alt efter den enkelte elevs evner og anlæg. Der lægges endvidere vægt på at styrke elevernes og børnehavebørnenes hverdag gennem et tæt samarbejde mellem skole/børnehave og hjem. Såvel skole som børnehus er hhv. DGI Profil skole og DGI Profil børnehave.

Den nye leder overtager som daglig ansvarlig en velfungerende skole og børnehave, hvor retningen er sat. I et nært samarbejde med skolens bestyrelse, ansatte samt forældre, vil den nye leder sammen med viceskoleleder stå i spidsen for sikre kontinuiteten samt videreudvikle skolen og børnehave med de mange muligheder den rummer, og således bringe yderligere liv til den strategiske platform.

Derudover rummer stillingen følgende ansvarsområder:

  • Sikre at skole og børnehave til stadighed udvikler sin faglige og pædagogiske profil
  • Fastholde og videreudvikle alle nødvendige undervisningskompetencer
  • Styrke positioneringen af Gludsted Friskole og Børnehus i lokalområdet
  • Fastholde og løbende styrke elev-/børnetilgangen
  • Fortsat sikring af skolen og børnehusets gode økonomi

Stillingen & Personen

Arbejdsområder:

Opgaverne for skolederen på Gludsted Friskole og Børnehus omfatter blandt andet:

  • Varetage den daglige driftsledelse af hele huset (skole og Børnehus) sammen med viceskoleleder
  • I et nært samarbejde med den daglige leder af Børnehuset skabe den røde tråd mellem børnehave og skole
  • Lede personalet samt sikre motivation, begejstring og arbejdsglæde
  • Fungere som faglig og pædagogisk sparringspartner for lærerne i deres egne bestræbelser på at videreudvikle sig
  • Være et synligt og aktivt omdrejningspunkt for elever, ansatte, bestyrelse og forældre, og derved medvirke til at skabe tydelige og trygge rammer og retning for skolen
  • Have en finger på pulsen blandt ansatte og elever
  • Tage aktiv del i dagligdagen, herunder morgensamling og undervisning
  • Sikre god kontakt til og dialog med forældre, samarbejdspartnere og øvrige interessenter i lokalområdet
  • Jævnlig afstemning med bestyrelse, herunder forberedelse af og deltagelse i bestyrelsesmøder
  • Deltage i lokale aktiviteter

Kvalifikationer:

Den person vi søger, er både personligt og fagligt velfunderet. Fagligt fremhæves følgende kvalifikationer:

  • God ledererfaring fra grundskolen
  • Ledelseserfaring suppleret med relevant lederuddannelse vil være en fordel, men ikke et ubetinget krav
  • Er lærer og/eller pædagogisk uddannet
  • Er tydelig i sin ledelse
  • Har en imødekommende og anerkendende tilgang til ledelse samt forstår at bygge stærke relationer på det grundlag
  • Har erfaring, og trives godt, med en daglig stor bred berøringsflade ift. elever, ansatte, forældre samt det omkringliggende lokalsamfund
  • Robust og erfaren med klar forventningsafstemning og konfliktløsning i samarbejde med alle relevante interessenter; elever og deres forældre, ansatte og bestyrelse

Skolelederprofil:

Dine personlige egenskaber kendetegnes ved, at du:

  • Brænder for at gøre en positiv forskel for vores elever, deres dagligdag og fremtidsmuligheder
  • Har lyst til friskolelivet
  • Har den grundlæggende indstilling til personaleledelse, at det primært handler om at spille personalet gode med en ydmyg og anerkendende tilgang til de opgaver og kompetencer, der er i personalegruppen
  • Er en god kommunikator og kan skabe begejstring i såvel små som store forsamlinger
  • Hviler i sig selv i lederrollen, og udstråler en naturlig og troværdig ledelsesautoritet
  • Er innovativt orienteret – med en respekt for at gøre godt bedre
  • Er fortrolig med et arbejdsmiljø, hvor der kan være kort fra tanke til handling
  • Evner at skabe tillid og positive relationer
  • Har bopæl indenfor en rimelig køreafstand

Gludsted Friskole og Børnehus tilbyder:

Et udfordrende og spændende lederjob med stor indflydelse på skolens funktion og fortsatte udvikling samt:

  • En velfungerende skole og børnehus, som indeholder muligheder for en fortsat spændende udvikling
  • Stor mulighed for faglig og personlig udvikling
  • En dygtig og loyal medarbejderstab, der udviser begejstring for skolen og børnehuset
  • En skole og børnehus med en god økonomi og gode faciliteter
  • En skole og børnehus med et positivt image, god elevtilslutning og forældreopbakning
  • En engageret og velfungerende bestyrelse, som bakker op om skole, børnehus og dens ledelse

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Tiltrædelse: Den 1. august 2023.

Vi ser frem til at modtage din kvalificerede ansøgning, hvori du kort beskriver, hvordan du vil bringe dig i spil som ny skoleleder for Gludsted Friskole og Børnehus samt din begrundelse for netop at fremhæve denne eller disse tilgange. Afslutningsvis og med afsæt i et detaljeret CV, kort skitseres dine kompetencer samt motivation i forhold hertil.

Send ansøgning samt CV og relevante bilag som en PDF eller Word-fil på mail mærket ”Skoleleder til Gludsted Friskole og Børnehus” til job2302@bogetorp.com senest søndag den 21. maj 2023.

For yderligere informationer om stillingen kontakt partner, John Ungermand på 2030 8058 eller partner, Leo Bøgeholm Madsen på 5299 0727.

Ansvarlig, teknisk service og salg, Matech Systems i Billund

    

 

Ansvarlig, teknisk service og salg, Matech Systems i Billund

 

Bøgetorp søger for kunde:

Matech Systems vækster og opretter et nyt attraktivt job med ansvar for teknisk service og salg til nøglekunder. Sammen med dygtige kollegaer leverer du teknisk service til vores kunder i Norden. Vores stærke kunderelationer forstår du at omsætter til mersalg af udstyr og service.

Vi er forhandler af schweizisk kvalitetsudstyr, vi sælger produktionsudstyr, komponenter og service til kabel- og ledningsindustrien. En betydelig del af vores forretning omfatter serviceydelser. Ofte tegner vore kunder serviceaftaler med os for at sikre stabil produktion og for at undgå dyre driftsstop.

Dit primære ansvar omfatter:

  • Koordinere og udføre service og vedligehold af vores kunders udstyr. Primært i Norden
  • Herunder opsætning, kursusafholdelse og idriftsættelse af udstyr hos kunden samt modtage servicekald i forbindelse med fejl/fejlrettelse
  • Fokus på salg, salgsmuligheder og mersalg hos vores kunder i Danmark
  • Planlægge, forberede og opsætte messestande samt medvirke aktivt til salg på messer
  • Være kundens professionelle sparringpartner i forbindelse med at finde gode løsninger

Uddannelse/erfaring

Teknisk/faglig baggrund inden for det elektromekaniske område. Evt. baggrund inden for det mekaniske område suppleret med relevant efteruddannelse på EL-styring og fejlfinding. Det er væsentligt, at du har teknisk flair, flair for kundekontakt og professionel kundebehandling samt lyst til at lære nyt. Du begår dig ubesværet på engelsk i skrift og tale.

Din person

  • Du er glad og udadvendt, der tænker positivt og løsningsorienteret
  • Du arbejder målrettet og systematisk også under pres
  • Du kan arbejde selvstændig og er ikke bange for at træffe beslutninger
  • Du er serviceminded og fleksibel, du lytter aktiv til kundens behov
  • Du er stabil og loyal. Du værdsætter åbenhed, dialog og samarbejde

Vi tilbyder:

Funktionærstilling med frihed under ansvar, attraktiv gage inklusive pension og sygeforsikring, godt kollegialt samarbejde. Arbejdsplads er Billund, men du må påregnes ca. 30-40 rejsedage i Nordeuropa årligt.

Ansøgningsfrist og evt. yderligere information:

Send venligst kortfattet ansøgning samt CV som en word-fil mrk. ”ansvarlig, teknisk service/salg” pr. mail til: TJ@bogetorp.com eller ring til Tage Jacobsen, Bøgetorp Aps på mobil nr. 5353 9233.

Du bedes fremsende din ansøgning snarest. Vi indkalder relevante kandidater løbende. Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion.

Hent jobopslag her

Logistikmedarbejder til Matech Systems i Billund

Bøgetorp søger for kunde:

Har du lyst til at medvirke til, at vores kunder og leverandører får en super god service og betjening, når de handler med Matech? Har du lyst til et job med bredde og afveksling inden for logistik og lager, som udføres i et tæt samarbejde med positive og kompetente kolleger? Grundet fortsat travlhed ønsker vi at udvide vores team med alsidig og serviceminded medarbejder, som er klar til såvel de administrative opgaver som udførende opgaver på lager.

Vi er en agenturvirksomhed, der sælger produktionsudstyr, komponenter og service til kabel- og ledningsindustrien. I forbindelse med indkøb og levering af maskiner, reservedele og komponenter er logistik og lager et nøgleområde for Matech.

Dine primære arbejdsopgaver:

  • Indkøbe varer til lager og ordrer, pakke ud og lægge på plads
  • Plukke, pakke- og forsendelsesopgaver samt bistå i forbindelse med fakturering
  • Lagerregistrerer i system og styre lagerbeholdning og det fysiske lager
  • Bistå ved tilbud, kundeservice, administrativ støtte til salg og direktør/ejer
  • Svare på mails og tage mod telefonopkald
  • Diverse Backoffice relaterede opgaver, kontorforsyning, udpræget blæksprutte funktion

Uddannelse/erfaring

Gerne en baggrund som lagerassistent/lagermedarbejder med efteruddannelse inden for logistik. Eventuelt eksamen på gymnasieniveau, hvor du efterfølgende har suppleret din faglige viden og erfaring inden for logistik og lagerområdet i forbindelse med dine tidligere jobs. Du begår dig ubesværet på engelsk i skrift og tale

Din person

  • Du er glad og udadvendt, der tænker positivt og løsningsorienteret
  • Du har et godt overblik og kan klare mange bolde i luften samtidig
  • Du kan arbejde selvstændig, du opsøger selv opgaverne, du tager initiativer
  • Du er udpræget serviceminded og fleksible
  • Du er stabil og loyal, du vil gerne arbejde i et lille team, hvor man kommer hinanden ved
  • Du værdsætter åbenhed, dialog og samarbejde

Vi tilbyder:

Funktionærstilling på ca. 30 timer, gage efter kvalifikationer med pension og sygeforsikring, godt kollegialt samarbejde. Arbejdsplads er Matech Systems i Billund

Ansøgningsfrist og evt. yderligere information:

Send venligst kortfattet ansøgning samt CV som en word-fil mrk. ”Logistikmedarbejder” pr. mail til: TJ@bogetorp.com eller ring til Tage Jacobsen, Bøgetorp Aps på mobil nr. 5353 9233.

Du bedes fremsende din ansøgning snarest. Vi indkalder relevante kandidater løbende. Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion.

Hent opslag som pdf her

Se tidligere rekrutteringsopgaver her….

 

 

Ansøgere kan være tryg ved Bøgetorp

Hos os kan du være sikker på, at dine data er i trygge hænder. Du kan være sikker på, at data håndteres fortroligt.

Vi passer på dine data, og sikrer at disse håndteres i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen/GDPR.

Det er også vigtigt for os, at fortroligheden også sikres f.eks. ved face2face kandidatpræsentationer overfor vore kunder.